تبلیغات گوگل

پلن شماره 1


 
3,500,000ریال

کنترل عدم کلیک هرز
3 کلمه کلیدی
دریافت گزارش ماهیانه از گوگل
نمایش در صفحه اول گوگل
مدیریت تبلیغ رایگان
مشاوره سئو رایگان


3 ساعته ساعات نمایش

تا سه روز مدت زمان تبلیغ

پلن شماره 2


 
5,000,000ریال

کنترل عدم کلیک هرز
5 کلمه کلیدی
دریافت گزارش ماهیانه از گوگل
نمایش در صفحه اول گوگل
مدیریت تبلیغ رایگان
مشاوره سئو رایگان


6 ساعته ساعات نمایش

تا یک هفته مدت زمان تبلیغ

پلن شماره 3


 
9,500,000ریال

کنترل عدم کلیک هرز
10 کلمه کلیدی
دریافت گزارش هفتگی از گوگل
نمایش در صفحه اول گوگل
مدیریت تبلیغ رایگان
مشاوره سئو رایگان


10 ساعته ساعات نمایش

تا دو هفته مدت زمان تبلیغ